SỨ MỆNH

Xây dựng cộng đồng kết nối các thành viên hoạt động trong lĩnh vực Horeka.

♦ Xây dựng cộng đồng kết nối các thành viên hoạt động trong lĩnh vực Horeka.
♦ Xây dựng hình tượng mỗi thành viên Horeka là một sứ giả thương hiệu kết nối ra thế giới. 

Các bài viết liên quan

© Copyright IT Express 2019 All rights reserved